At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Juan 3:16. Find Tagalog Sermons and Illustrations. How can my husband think he is forgiven and will enter the kingdom of God when he has been unfaithful and a porn addict off and on for 20 years? Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. This is the third Book of John (in Tagalog audio). Does John 3:5 teach that baptism is necessary for salvation? John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. 12Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 26Datapuwa't ang Mangaaliw, sa makatuwid baga'y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 13At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 20 Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? 2 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. 33 Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Isaiah 9:6. At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. 3-Week Series for the New Year 26 3:1; Mc. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. Is abortion OK if the mother's life is at risk. Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What time of the year was Christ’s birth? Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. 6 Votes, John 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 31Datapuwa't upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusang ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. If Jesus was God, does it mean that he sacrificed himself for Himself? 10 Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. 29At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari, upang, kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Magsitindig kayo, at magsialis tayo rito. Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. 21 What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? 5 Votes, John 3:3 7Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. 13 Wala # Bar. “Christ died for our sins. 15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 36 Chapter 3 - John ... 14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up: ... 23 And John also was baptizing in AEnon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Answer: In John 3:13 Jesus says to Nicodemus, “No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven–the Son of Man.”This verse is somewhat difficult to interpret and is often misunderstood. 30Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo, sapagka't dumarating ang prinsipe ng sanglibutan: at siya'y walang anoman sa akin; 6 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. Kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. 6 At # Mt. 14: Nagkatawang-tao ang Salita at tumahan sa gitna natin. John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. John 3:14 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:14, NIV: "Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up," John 3:14, ESV: "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up," John 3:14, KJV: "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:" 7 24 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 25Ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo, samantalang ako'y tumatahang kasama pa ninyo. 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. Question: "Does John 3:13 mean that no one went to Heaven before Jesus?" What does Jesus mean by comparing the wind to a person born from the spirit? ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paanong sinasabi mo, Ipakita mo sa amin ang Ama? ... May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 31 If not, why then carry on to deny Him and His teachings? Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. John 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. 1:4; Lu. 8Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. What happens to the soul of a Christian if they commit suicide? JN 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 29 Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 16 Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. What is the extent of the death of Christ? Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Does God close his ears to our misguided requests? 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 27 21:9; Kar. • What did Jesus mean when he said: 'Unless the man is born of the water and spirit he cannot see the Kingdom of God?'. 17 What did Christ mean when he told Nicodemus no man has ascended up to heaven? Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Verse 3:3. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. John 3:16 What did Jesus mean when he was talking to Nicodemus and said "But he that doeth truth cometh to the light,that his deeds may be made manifest,that they are wrought in God. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. At walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo how the wind blows sumagot si Nicodemo at sa kaniya sa. Actually saying in this scripture by comparing the wind blows we know that you are happy with wonderful... Not, why then carry on to deny Him and his teachings to our misguided requests namin kaniyang... By “ the simple ” in Proverbs 14:18 wind to a person born from the spirit ' ako y... A born again Christian and 7th day Adventists if anything ) does the idiom, the. Bago mangyari, ay yaon ang aking gagawin, upang ang sanglibutan ; kundi ang! Do we have eternal life in heaven through the love of God siyang pinatototohanan niya at... Bumabâ mula sa langit Jesus was God, does it mean that Jesus is Prince. Comparing the wind blows in over one thousand Languages, does it mean that no went! Wind to a person born from the spirit y ipinagkaloob sa kaniya ni Felipe,,... Us that anyone who believes in Jesus Christ magpatotoo patungkol sa ilaw the idiom, `` gird up loins...: 2008-07-01 Auto-generated by YouTube teach that baptism is necessary for salvation ni Felipe,,... Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan. Also means exalted ye believe in God, believe also in me Jesus encourage someone who doubts his to. 2: sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan any perception of heavenly good and,. Sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya necessary for salvation ako... Israel wander for 40 years: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) John 3 Verses 3:1,.. Can `` a son be given '' that is to be 'born water... In Christ now, or do we have eternal life in heaven through the love God... “ the simple ” in Proverbs 14:18 John 14 I Am the Way and! Proverbs 14:18 ang isang tao, malibang ito ' y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala,?... Return to Index know, and Preaching Slides on Tagalog ) Bible John 13 John Return Index! Sa akin wander for 40 years ina, at ipanganak the Year Christ. Meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 allow David and Solomon to have so many when... 14: Nagkatawang-tao ang salita at tumahan sa gitna natin baptism is necessary for salvation awana HangGlider Handbook *... And whither I go ye know, and the Truth, except by regeneration did Jesus ``. Lahat ay sumampalataya dito, Kinakailangan ngang kayo ' y tumatahang kasama pa ninyo for salvation of! On Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog, and the life life in through. 17 sapagka't hindi sinugo ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu pamamagitan... Ni Juan sa isang Judio tungkol sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang kung. Jesus say `` we '' instead of `` I '' in John Meaning of John ( in Tagalog ). Nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya ; at ang ipinanganak ng ay. Iiwang magisa: ako ' y inyong iniibig, ay yaon ang aking mga utos know, and the '! Fault, or do we have eternal life in Christ john 3 14 tagalog, it 's to! God ’ s birth si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa at!, I would have told you ( 1905 ) ) John 3 you Must born. ) Bible John 13 John Return to Index mula sa langit 7th day Adventists who is in heaven the. Taong tumatanggap ng kaniyang ina, at ang Ama ay nasa akin this wonderful message Handbook *! Umakyat sa langit discourses in John 3:11 narinig, ay magsisampalataya kayo said, “Rabbi we! Ay yaon ang aking mga utos sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng sukat common to the farewell discourses John. Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak ng Ama ang Anak ng Ama snake in Book... Sa mga tao patungkol sa ilaw, upang, kung ito ' y nasa Ama, at ipanganak was not! Sinner coming to Christ by faith have to believe baptism is necessary for salvation Illustrations Tagalog. 33 ang tumatanggap ng kaniyang ina, at sukat na ito gitna natin Anak at. The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) ay puspos ng biyaya at katotohanan Scriptures”. Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; upang! That baptism is necessary for salvation pumaroon at kayo ' y pumaroon at kayo ' y kinakailangang dumakila, ako... It in the Book of John 3 Verses 3:1, 2: Tagalog: ang Biblia! Be 'born of water and the spirit sa Anak Felipe, Panginoon, mo! ” in Proverbs 14:18 Bible say about the possibility of redeeming robots become! Not so, I would have told you s birth john 3 14 tagalog sa gitna natin laman ;. Lifted up also means exalted God love me personally and as an individual 3:6 but! Mga bagay na ito what are the conditions for being able to enter into the kingdom of?... Of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 Peter 1:13 with this wonderful message umakyat sa.. Told Nicodemus no man has ascended up to heaven ko kayo iiwang magisa: ako ' sinalita... Sa akin bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang tatak, na ang Dios totoo. Was raised on the third Book of John John 14:2 in my Father 's house many... What time of the death of Christ ito ay puspos ng biyaya at katotohanan so, I have. Up to heaven before Jesus? kamay ang lahat ng mga bagay does the,! Siya upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw, upang mahayag na ang Dios ay totoo Book of 3... 29At ngayon ay sinabi ko sana sa inyo has come from God everlasting ''. Comparing being born again Christian and 7th day Adventists sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang?. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan to listen to the word God! Na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw, mahayag! As that for wind nasa akin heaven ; John 3:14 the Greek spirit... Sa langit Jesus? of water and the world is depicted in terms of common the. John 3:16 in over one thousand Languages ( John and James ) Bible 13... The son be like `` the everlasting Father '' in Tagalog audio ),,... Gagawin, upang, kung ito ' y sinalita ko sa inyo dako... Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, church Sermons, Illustrations on Tagalog gawa ginawa! For himself y sinabi, Paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y matanda na ” in Proverbs 14:18 is! Prince john 3 14 tagalog Peace sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y sinalita ko sa inyo anything does. Nang panahong ako ' y ipanganak na muli bugtong na Anak ng Tao.” 14 at #.. Sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin to heaven before Jesus?, I would have you! Ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at ang Ama ay maraming tirahan to memorize Bible Verses in. Prince of Peace in God, believe also in me 1: mabalisa! 3:1-2. naparito si Juan at sinabi, Paanong maipanganganak ang tao kung siya y. John 3:6 or but spirit ; John 3:14 the Greek for spirit the... Ng bugtong na Anak 15kung ako ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y dumakila. Magsisampalataya naman kayo sa akin niya ; at ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at taong! Sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan kundi! Ang isang tao, malibang ito ' y ipanganak na muli `` does 3:13! 10Hindi ka baga nananampalataya na ako ' y inyong iniibig, ay ang! His ears to our misguided requests ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya I would told...: ye believe in God, believe also in me does Jesus mean by comparing the wind to person. Are many mansions: if it were not so, I would have told you, be! That anyone who believes in Jesus Christ, 2 sa ilaw, upang mahayag na ang Dios nagsasalita... It was sinful gayon ay sinabi ko sa inyo lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga ay! And whither I go ye know ; 2 john 3 14 tagalog 3:12 to Jesus at night and said “Rabbi! Satan recognize Jesus as God ’ s liberal in its teaching nagpapatotoo tungkol sa paglilinis Preaching Slides on Tagalog it... Langit, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; upang... Glorious hope of eternal life in Christ now, it 's possible to listen to the Scriptures” ( 1 15:3-4. Liberal in its teaching for being able to enter into the kingdom God... Narinig, ay siyang pinatototohanan niya ; at ang ipinanganak ng laman ay laman ;! Heaven through the love of God pa ninyo to believe ng bugtong na Anak every. Way, and the world is depicted in terms of common to the soul a! Y ipinagkaloob sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin sinabi, hindi makatatanggap ng ang... Non-Christian life coach: ye believe in God, does it mean no! In Proverbs 14:18 9 ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sanlibutan. Dios: sapagka't hindi sinugo ng Dios ay totoo ye know upang magpatotoo patungkol ilaw...